Začíname s podvojným účtovníctvom

  Počet lekcií : 12
  Lektor : Ing. Eva Mihalíková
  Cena : 75 EUR bez DPH

  O kurze

  Online kurz vás naučí pochopiť princípy podvojného účtovníctva. Je prehľadne spracovaný a každá lekcia obsahuje teoretické minimum, kontrolné otázky aj precvičenie. Získate dokonalé znalosti z oblasti podvojného účtovníctva a naučíte sa metodiku účtovania.

  Kurz je určený

  všetkým, ktorí s podvojným účtovníctvom začínajú a tiež tým, ktorí prechádzajú zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva.

  Lekcie

  1. Účtovné predpisy a pojmy
  2. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, odpisy
  3. Prenájom a vyradenie majetku
  4. Finančný majetok
  5. Zásoby
  6. Finančné účty
  7. Zúčtovacie vzťahy
  8. Kapitálové účty
  9. Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
  10. Náklady
  11. Výnosy
  12. Uzávierkové účty

  DPH expert
  junior

  Počet lekcií : 7
  Lektor : Ing. Monika Ziškayová
  Cena : 63 EUR bez DPH

  O kurze

  Ak práve začínate s DPH alebo prechádzate z neplatiteľa na platiteľa DPH, tento online kurz je určený práve pre vás. Získate maximum znalostí na to, aby ste sa stali samostatnými účtovníkmi DPH v praxi. Dozviete sa všetko o registračnej povinnosti pre DPH a o povinnostiach platiteľa dane. Získate prehľad, ako vypĺňať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

  Kurz je určený

  všetkým, ktorí s DPH začínajú a tiež tým, ktorí prechádzajú z neplatiteľa DPH na platiteľa DPH

  Lekcie

  1. Vysvetlenie pojmov
  2. Registračná povinnosť pre DPH v SR (§ 4)
  3. Podanie žiadosti o registráciu za platiteľa DPH
  4. Povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň
  5. Povinnosti platiteľa dane
  6. Zrušenie registrácie
  7. Príklad na povinnú registráciu za platiteľa DPH

  Expert na odpadové hospodárstvo junior pre podnikateľov

  Počet lekcií : 7
  Lektor : Ing. Mária Hrmová
  Cena : 63 EUR bez DPH

  O kurze

  Kurz prináša 7 lekcií, vďaka ktorým nadobudnete poznatky o legislatívnej aj praktickej stránke odpadového hospodárstva. Dozviete sa, ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov a získate odpovede na otázky, ako sú: Kto podáva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním? Čo obsahuje žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti?

  Kurz je určený

  všetkým, ktorí pracujú alebo chcú pracovať s odpadmi

  Lekcie

  1. Základné ustanovenia zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch
  2. Základné ustanovenia
  3. Povinnosti právnických a fyzických osôb
  4. Vyhláška 365/2015 Z. z. - Katalóg odpadov, nakladanie s nebezpečným odpadom (NO) a preprava nebezpečného odpadu
  5. Vyhláška 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
  6. Vyhláška 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  7. ISOH - informačný systém odpadového hospodárstva § 103 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch

  Expert na odpadové hospodárstvo junior vo verejnej správe

  Počet lekcií : 7
  Lektor : Ing. Mária Hrmová
  Cena : 63 EUR bez DPH

  O kurze

  Kurz prináša odborné informácie v nadväznosti na znenia konkrétnych právnych predpisov, do ktorých môže užívateľ priamo nahliadnuť. Okrem právnych predpisov a základných pojmov odpadového hospodárstva sa naučíte aj to, ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, aké žiadosti treba podať, a s ktorým úradom komunikovať, ako aj množstvo ďalších praktických informácií v rámci odpadového hospodárstva.

  Kurz je určený

  všetkým, ktorí pracujú alebo chcú pracovať s odpadmi

  Lekcie

  1. Základné ustanovenia zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch
  2. Základné ustanovenia
  3. Povinnosti právnických a fyzických osôb
  4. Vyhláška 365/2015 Z. z. - Katalóg odpadov, nakladanie s nebezpečným odpadom (NO) a preprava nebezpečného odpadu
  5. Vyhláška 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
  6. Vyhláška 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  7. ISOH - informačný systém odpadového hospodárstva § 103 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch

  Skladník – skladovanie materiálov
  bezpečne

  Počet lekcií : 6
  Lektor : Bc. Michal Pecek
  Cena : 54 EUR bez DPH

  O kurze

  Odborne spracovaný kurz upozorňuje na problematiku skladovania materiálov. Kurz je určený všetkým, ktorí pracujú alebo chcú pracovať v skladoch. Je rozdelený do 6 lekcií, ktoré obsahujú praktické informácie s ukážkami z praxe.

  Kurz je určený

  všetkým, ktorí pracujú alebo chcú pracovať v skladoch a tiež tým, ktorí sa venujú BOZP

  Lekcie

  1. Vysvetlenie pojmov pre prácu v sklade
  2. Skladovanie materiálu a jeho rozdelenie
  3. Poistenie materiálu
  4. Skladník
  5. Bremená
  6. Skladník a OOPP

  Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001

  Počet lekcií : 13
  Lektor : Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
  Cena : 108 EUR bez DPH

  O kurze

  Online kurz predstavuje vzdelávanie v oblasti medzinárodnej normy, ktorá definuje zásady ekologického systému riadenia (EMS). Po jeho absolvovaní získate certifikát vydaný lektorom certifikačnej autority – CEMAKS.

  Kurz je určený

  riadiacim pracovníkom, vedúcim vo výrobných spoločnostiach, environmentalistom, technickým riaditeľom, odpadovým hospodárom, pracovníkom so zodpovednosťou za starostlivosť o systém environmentálneho manažérstva a manažérom a riaditeľom výrobných spoločností.

  Lekcie

  1. Význam zavedenia a implementácie SME v organizácii a model SME
  2. Záväzok, vstupný audit SME a legislatíva
  3. Definície základných pojmov súvisiacich so SME (STN EN ISO 14001:2016)
  4. Súvislosti organizácie
  5. Vodcovstvo
  6. Plánovanie
  7. Podporovanie
  8. Prevádzkovanie
  9. Hodnotenie správania
  10. Zlepšovanie
  11. Certifikácia SME organizácie
  12. Skúsenosti z praxe pri zavádzaní SME
  13. Záverečný test

  Úvod do ChatGPT

  Počet lekcií : 12
  Lektor : Ing. Peter Belička, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.
  Cena : 29 EUR bez DPH

  O kurze

  Kurz prináša 12 lekcií, vďaka ktorým nadobudnete poznatky o nástroji ChatGPT, ktorý využíva techniku strojového učenia na generovanie textových odpovedí na zadané otázky alebo na tvorbu textového obsahu. ChatGPT je trénovaný na veľkom množstve textových dát, ktoré sú zbierané z rôznych zdrojov vrátane internetu, kníh, časopisov a iných textových dokumentov. Dozviete sa, ako čo najefektívnejšie využívať ChatGPT v praxi z pohľadu základných informácií o tomto novom nástroji. Už dnes vieme, že budúcnosť bude v oblastiach profesijného rozvoja a praktickej aplikácie v podnikateľskej sfére, ale aj vo verejnej správe s veľkou pravdepodobnosťou ovplyvnená využívaním tejto technológie.

  Kurz je určený

  Všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť základné informácie o ChatGPT.

  Lekcie

  1. Charakteristika nástroja ChatGPT.
  2. Fungovanie nástroja ChatGPT.
  3. Obmedzenia a limity nástroja ChatGPT.
  4. Zadávanie úloh do nástroja ChatGPT.
  5. Praktické úlohy pre ChatGPT.
  6. Práca s nástrojom ChatGPT.
  7. Vytváranie obsahu s nástrojom ChatGPT.
  8. Obsahová stratégia cez ChatGPT.
  9. Generovanie názvov a CTA cez ChatGPT.
  10. PPC (pay per click) reklama cez ChatGPT.
  11. Využitie nástroja ChatGPT v praxi pre personalistov.
  12. Chat GPT a jeho praktické využitie v marketingu.

  Online kurz Zákonník práce pre personalistov - základy pracovného práva pre personalistov

  Počet lekcií : 13
  Lektor : Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.
  Cena : 69 EUR bez DPH

  O kurze

  Online kurz Zákonník práce pre personalistov prináša komplexné vzdelávanie pre mzdových účtovníkov a personalistov. V kurze sa mzdoví účtovníci a personalisti dozvedia dôležité informácie o vzniku a skončení pracovného pomeru, výpovednej dobe, o tom, aký je rozdiel medzi odstupným a odchodným. Dozvedia sa tiež, ako postupovať v prípade zodpovednosti za škodu, ktorá nastáva na strane zamestnanca, a mnoho iného.

  Kurz je určený

  Kurz je urceny pre mzdových účtovníkov a personalistov.

  Lekcie

  1. Predzmluvné vzťahy
  2. Vznik pracovného pomeru
  3. Skúšobná doba - rady pre personalistov
  4. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa - možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi
  5. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
  6. Výpovedná doba
  7. Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru
  8. Odstupné
  9. Odchodné
  10. Porušenie pracovnej disciplíny
  11. Evidencia pracovného času zamestnancov
  12. Zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca (za schodok, stratu zverených predmetov)
  13. Zodpovednosť zamestnávateľa - za pracovný úraz, za vecnú škodu na vnesených veciach

  Expert na účtovnú závierku za rok 2023

  Počet lekcií : 9
  Lektor : Ing. Monika Minárik
  Cena : 81 EUR bez DPH

  O kurze

  Online kurz predstavuje praktický výklad dôležitých informácií potrebných na zostavenie účtovnej závierky a účtovanie súvisiacich účtovných prípadov. V jednotlivých kapitolách nájdete odpovede aj na otázky: Aký je rozdiel medzi účtovnou uzávierkou a účtovnou závierkou? Aké činnosti sú spojené s účtovnou závierkou? K akému dňu sa vykonáva inventarizácia? Ako sa účtuje tvorba opravných položiek? Aké náležitosti musia spĺňať účtovné doklady?

  Kurz je určený

  všetkým, ktorí s účtovnou závierkou začínajú

  Lekcie

  1. Právne predpisy v oblasti účtovníctva upravujúce zostavenie účtovnej závierky
  2. Účtovná uzávierka / závierka
  3. Harmonogram zostavenia riadnej účtovnej závierky (príklad)
  4. Účtovná závierka podľa jednotlivých účtových tried
  5. Prepočet cudzej meny
  6. Účtovanie účtovných prípadov spojených s účtovnou závierkou
  7. Kontroly týkajúce sa vedenia účtovníctva
  8. Zostavenie účtovnej závierky
  9. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Žiadny problém! Napíšte nám tému, o ktorú máte záujem a my nájdeme správneho odborníka. Videoseminár natočíme a Vám zabezpečíme prísun informácií, ktoré potrebujete.

  NAPÍŠTE NÁM

  O kurzoch

  Cieľom online kurzov je odovzdať vám maximum znalostí zameraných na základnú legislatívu a prax v danej oblasti. Kurzy môžete absolvovať v pokoji na svojom PC a podľa vlastného tempa. Lekcie sú pre vás prístupné počas jedného kalendárneho roka od prihlásenia. Každý kurz sa končí úspešným vyplnením záverečného testu, na základe ktorého získate certifikát o absolvovaní kurzu.

  Online kurzy sú zamerané na tieto témy:

  O nás

  Sme síce odborné vydavateľstvo, ale sledujeme aj moderné trendy. Väčšinu našich produktov a kurzov vám ponúkame v online forme. Mapujeme aktuálnu legislatívu, pracujeme s najlepšími odborníkmi a prinášame vám maximum informácií a znalostí pre váš osobný aj profesionálny rozvoj.

  Kontakt

  Input:

  Napíšte nám

  Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

  • Železničiarska 13,
   P.O. BOX 323,
   814 99 Bratislava 1
  • + 421 2 33005555
  • info@dashofer.sk